سر خط خبرها

ایران و عربستان فوتبال بازی کنند

رضا صالحی امیری می‌گوید : بخشی از دیپلماسی منطقه ای ایران باید با کمک ورزش حل شود و بهترین راهکار در این شرایط بهره گرفتن از فوتبال است. او در یک پیام صوتی مهم درباره راهکاری سخن گفته که اختلاف ایران
رضا صالحی امیری می‌گوید : بخشی از دیپلماسی منطقه ای ایران باید با کمک ورزش حل شود و بهترین راهکار در این شرایط بهره گرفتن از فوتبال است. او در یک پیام صوتی مهم درباره راهکاری سخن گفته که اختلاف ایران و عربستان را کاهش می دهد و می تواند دو طرف را پای میز مذاکره بنشاند.
نظرات ارسال نظر