سر خط خبرها

حضور گسترده مردم ایران در فضای مجازی برای بازکردن چرخه ای دیگر در حوزه قدرت و اثرگذاری

حضور اعجاب برانگیز مردم ایران در فضای مجازی ، نوعی مهارت هوشمند ملی برای حضوردرعرصه و ساختار قدرت است. میدان بازی تغییر می کند، در این فرآیند، افراد می خواهند کانون تأثیرگذاری را به نقطه ...

حضور گسترده مردم ایران در فضای مجازی برای بازکردن چرخه ای دیگر در حوزه قدرت و اثرگذاری

حضور اعجاب برانگیز مردم ایران در فضای مجازی ، نوعی مهارت هوشمند ملی برای حضوردرعرصه و ساختار قدرت است. میدان بازی تغییر می کند، در این فرآیند، افراد می خواهند کانون تأثیرگذاری را به نقطه ای که خود بی هیچ فیلتری می توانند حضور پیدا کنند منتقل نمایند. گروهها، و کمپینها،  امروز اثرگذار شده اند و در حال بازکردن چرخه بسته اثرگذاری اند. قدرت بین فضای مجازی و فضای سنتی آن در حال تقسیم است.

دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است : ظهور اینترنت و فضای مجازی یک فرصت طلایی برای پر کردن خلأ بین مردم و مسئولین است. بسیاری از ظرفیت های آرمانی ما در فضای مجازی تحقق پیدا کرده اند. این فضا ادامه ذهن است و باعث می شود خیال، امکان تحقق پیدا کند. آرمان های ذهنی ما مثل عدالت، شفافیت و جلوگیری از رانت این ها با فضای مجازی تحقق پذیر است.

نظرات ارسال نظر