سر خط خبرها

نامه امام علی ع به مالک/۱ :محبوبترین کارها نزد تو امورى باشند، که با رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است

قلب خویش ‏را نسبت ‏به ملت ‏خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن، و همچون حیوان‏درنده‏اى نسبت ‏به آنان مباش، زیرا آنها دوگروه بیش نیستند: یا برادران دینى تو اند ، و یا انسانهائى همچون تو...

نامه امام علی ع به مالک/۱ : محبوبترین کارها نزد تو امورى باشند، که با رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است

نامه امام علی ع به مالک اشتر نخعی، فرماندارمنصوب به مصر/بخش اول

محبوبترین کارها نزد تو امورى باشند، که با عدالت موافقتر و با رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است/ خشم توده مردم، خشنودى‏خواص را بى‏اثر مى‏سازد

ذخیره دفاع از دشمنان تنها توده ملت‏ هستند، بنابر این باید گوشت ‏به آنها و میلت‏ با آنان باشد

بخش اول : قلب خویش ‏را نسبت ‏به ملت ‏خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن، و همچون حیوان‏درنده‏اى نسبت ‏به آنان مباش، زیرا آنها دوگروه بیش نیستند: یا برادران دینى تو اند ، و یا انسانهائى همچون تو. گاه از آنها لغزش و خطا سر مى‏زند. از عفو و گذشت ‏خود آن مقدار به آنها عطا کن، که دوست دارى خداوند از عفوش به توعنایت کند.

هرگز ازعفو و بخششى که نموده‏اى پشیمان مباشو هیچگاه از کیفرى که نموده‏اى به‏خود مبال و نیز هرگز نسبت‏ به کارى که پیش مى‏آید و راه چاره دارد سرعت‏ بخرج مده. مگو من مأمورم و بر اوضاع مسلطم، امر مى‏کنم و باید اطاعت ‏شود که این موجب دخول فساد در قلب، و خرابى دین، و نزدیک شدن تغییر و تحول‏ در قدرت است.

آنگاه که در اثر موقعیت و قدرتى که در اختیار دارى،کبر وعجب و خودپسندى در تو پدید آید، به عظمت قدرت و ملک خداوند که مافوق‏تو است، نظر افکن! که این تو را از آن سر کشى پائین مى‏آورد و آن شدت وتندى را از تو باز مى‏دارد و آنچه از دستت رفته است‏یعنى نیروى عقل و اندیشه‏ات‏که تحت تاثیر این خود پسندى واقع شده،به تو باز مى‏گردد.

از همتائى درعلو و بزرگى با خداوند بر حذر باش! و از تشبه به او در جبروتش خود را بر کنار دار! چرا که خداوند هر جبارى را ذلیل و هر فرد خود پسند و متکبرى را خوار خواهدساخت.

نسبت ‏به خداوند و نسبت‏ به مردم از جانب خود، و از جانب افراد خاص‏خاندانت، و از جانب رعایائى که به آنها علاقمندى، انصاف بخرج ده! که ‏اگر چنین نکنى ستم نموده‏اى! و کسى که به بندگان خدا ستم کند، خداوند پیش‏از بندگانش دشمن او خواهد بود. و کسى که خداوند دشمن او باشد دلیلش را باطل مى‏سازد و با او به جنگ مى‏پردازد .

و بدان هیچ چیزى در تغییر نعمتهاى خدا و تعجیل انتقام و کیفرش،از اصرار بر ستم، سریعتر و زودرس‏تر نیست، چرا که خداوند دعا و خواسته مظلومان را مى‏شنود و درکمین ستمگران است.

باید محبوبترین کارها نزد تو امورى باشند، که با حق و با عدالت موافقتر و با رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است. چرا که خشم توده مردم، خشنودى‏خواص را بى‏اثر مى‏سازد، اما ناخشنودى خاصان با رضایت عموم،جبران پذیراست.

این را نیز بدان که احدى از رعایا از نظر هزینه زندگى در حالت صلح‏ و آسایش، بر والى سنگین‏تر و بهنگام بروز مشکلات در اعانت و همکارى‏کمتر، و در اجراى انصاف ناراحت‏تر، و به هنگام درخواست و سؤال پر اصرارتر و پس از عطا و بخشش کم سپاس‏تر، و به هنگام منع خواسته‏ها دیر عذرپذیرتر، و درساعات رویاروئى با مشکلات کم استقامت‏تر، از گروه خواص‏ نخواهند بود. این در حالی است که پایه دین و جمعیت مسلمانان و ذخیره دفاع از دشمنان تنها توده ملت‏ هستند! بنابر این باید گوشت ‏به آنها و میلت‏ با آنان باشد.

کانال تلگرامی ساختارهای ایرانی

@Iranianstructures

 

نظرات ارسال نظر