سر خط خبرها

سرباز قاسم سلیمانی

همسرم من جای قبرم را در مزار شهداء کرمان مشخص کرده ام، محمود می داند. قبر من ساده باشد.مثل دوستان شهیدم بر آن کلمه سرباز قاسم سلیمانی بنویسید نه عبارت های عنوان دار

همسرم من جای قبرم را در مزار شهداء کرمان مشخص کرده ام، محمود می داند. قبر من ساده باشد.مثل دوستان شهیدم بر آن کلمه سرباز قاسم سلیمانی بنویسید نه عبارت های عنوان دار

نظرات ارسال نظر